جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش
تاریخ انتشار: دوشنبه، 15 بهمن 1397 09:37:15

1- نام دانشجو: خانم سعیده صالحی

عنوان پایان نامه: تأثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر محافظه کاری حسابداری

استاد راهنما: دکتر حمید بداغی

استاد مشاور: دکتر احمد زنده دل

مورخ: 16/11/97 ساعت 8 صبح- اتاق شورا مؤسسه بینالود

2- نام دانشجو: خانم سیده فاطمه مرتضویان

عنوان پایان نامه: بررسی رفتارهای مدیران در خصوص مدیریت سود بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت

استاد راهنما: دکتر حمید بداغی

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا رضایی

مورخ: 16/11/97 ساعت 8:45 صبح- اتاق شورا مؤسسه بینالود

3- نام دانشجو: آقای مرتضی رخش ماه

عنوان پایان نامه: تأثیر گرایشات احساسی سرمایه گذاران در بازده سهام در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر حمید بداغی

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا رضایی

مورخ: 16/11/97 ساعت 10 صبح- اتاق شورا مؤسسه بینالود

4- نام دانشجو: خانم مریم تقوی

عنوان پایان نامه: تأثیر تجدید دارایی ها بر بازده غیرعادی و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر حمید بداغی

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا رضایی

مورخ: 97/11/16  ساعت 11- اتاق شورا مؤسسه بینالود

رشته مدیریت صنعتی- گرایش تحقیق در عملیات

5- نام دانشجو: خانم ناهید پورنگ

عنوان پایان نامه: ساختاری چند بعدی جهت بررسی اثر تعهدات زنجیره تأمین بر یکپارچگی زنجیره جهت بهبود انعطاف پذیری تولید ( مورد مطالعه: صنایع تولید کننده موادغذایی فعال شهر مشهد)

استاد راهنما: دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

مورخ: 97/11/17- ساعت 10 صبح اتاق شورا مؤسسه بینالود

رشته مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی

6- نام دانشجو: خانم زهرا سیستار

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر ارزش چرخه عمر مشتری از طریق رضایت مندی و ارزش درک شده مشتری

استاد راهنما: دکتر نوید رضا بروند علی پور

استاد مشاور: دکتر قاسم اسلامی

مورخ: 17/11/97- ساعت 11 اتاق شورا مؤسسه بینالود

7- نام دانشجو: آقای حمید پرورنده فریمانی

عنوان پایان نامه: شخصیت نام تجاری و تأثیر آن بر اعتماد به نام تجاری و تعهد نام تجاری( مطالعه موردی مشتریان لوازم خانگی «سامسونگ» شهرستان مشهد)

استاد راهنما: دکتر قاسم اسلامی

استاد مشاور: دکتر زهرا محمدزاده

مورخ: 97/11/17 ساعت 12- اتاق شورا مؤسسه بینالود

8- نام دانشجو: آقای محسن خیارجی

عنوان پایان نامه: بررسی نقش واسطه نگرش و جهت گیری شخصی به برند لوکس در رابطه بین جهت گیری مذهبی و تمایل به خرید ( مطالعه مشتریان محصولات اپل در شهرستان مشهد)

استاد راهنما: دکتر قاسم اسلامی

استاد مشاور: دکتر زهرا محمدزاده

مورخ: 97/11/17 ساعت 13- اتاق شورا مؤسسه بینالود