برنامه سرویس های ایاب و ذهاب در ایام امتحانات نیمسال اول 98-97 دانشجویی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 19 دی 1397 08:52:48

ساعات حرکت از میدان پارک به سمت موسسه: 

7:40 7:45 10:10 10:15 13:15

*دانشجویان عزیر 5 دقیقه قبل از ساعات اعلام شده در محل ایستگاه های توقف حضور داشته باشند.*