تمدید مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان در مقاطع مختلف مالی
تاریخ انتشار: شنبه، 31 شهريور 1397 09:09:51

بدینوسیله به اطلاع می رساند با مجوز شورای آموزشی مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان  در کلیه مقاطع تمدید گردید.

ثبت نام از مورخ 97/06/31 لغایت 97/07/05 در محل موسسه صورت می پذیرد.