اطلاعیه ساعت حرکت سرویس های ایاب و ذهاب در بازه امتحانات دانشجویی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 20 خرداد 1397 12:05:29

ساعت حرکت سرویس های موسسه در بازه امتحانات به شرح ذیل اعلام می گردد:

از میدان پارک به سمت موسسه : 7:30  - 7:45 - 10:00 - 10:15 

از موسسه به سمت میدان پارک : 10:30 - 13:00