ساعات حرکت سرویس های رفت و آمد دانشجویان در نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دانشجویی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 15 بهمن 1396 11:49:52

ساعات حرکت از میدان پارک به سمت موسسه: 7:30 - 9:30 - 11:30 - 13:30 - 15:30

ساعات حرکت از موسسه به سمت میدان پارک: 11:40 - 13:40 - 15:40 - 17:40 - 19:40