زمان تحویل پروژه دانشجویان کاردانی حسابداری-بازرگانی آموزش
تاریخ انتشار: دوشنبه، 11 دی 1396 14:03:35

تحویل پروژه کدینگ و رویداد ها روز پنجشنبه مورخ 14 دیماه ساعت 8 صبح در محل اتاق گروه حسابداری می باشد.

حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.