دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر فرهنگی
تاریخ انتشار: شنبه، 2 دی 1396 09:50:52

از دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر دعوت میشود با مطالعه ضوابط پیوست، در صورت تمایل فرمهای مربوط را تکمیل کرده و به کارشناس امور فرهنگی موسسه تحویل نمایند.

دریافت فرم شماره 1

دریافت فرم شماره 2

دریافت فایل ضوابط و شرایط شرکت در جشنواره

دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر