هوشمند سازی کارت ملی دانشجویی
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 23 آذر 1396 09:31:59

با توجه به حضور نماینده پست در تاریخ های 27 و 28 آذر ماه از ساعت 8 الی 14 در محل موسسه، کلیه متقاضیان میتوانند با همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و پرداخت هزینه 250.000 ریال نسبت به هوشمندسازی کارت ملی خود اقدام نمایند.