تمرین انتخابی تیم شنای بینالود جهت شرکت درمسابقات منطقه9 کشور تربیت بدنی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 20 آذر 1396 08:24:53

تمرین انتخابی تیم شنای پسران: سه شنبه 96/09/21 ساعت 20:30 

تمرین انتخابی تیم شنا دختران بینالود سه شنبه 96/09/21 ساعت 15

مکان : بلوار مجموعه ورزشی کوثر بلوار شاهد بین چهاراه حجاب و چهارراه اندیشه 

(جهت عضویت درتیم  دانشگاه حضور در این تمرین الزامیست)