تمرین انتخابی تیم بسکتبال پسران بینالود جهت شرکت درمسابقات منطقه9 کشور تربیت بدنی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 20 آذر 1396 08:22:26

تمرین انتخابی تیم بسکتبال پسران بینالود جهت شرکت درمسابقات منطقه9 کشور یکشنبه 96/09/19 ساعت 14 و دوشنبه 96/09/20 ساعت 15:30

مکان: بلوار طبرسی شمالی انتهای طبرسی شمالی 10 روبروی بوستان یاس مجموعه ورزشی یاس باشگاه

(جهت عضویت درتیم  دانشگاه حضور در این تمرین الزامیست)