جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 16 آذر 1396 10:10:47

رشته: مدیریت بازرگانی – مالی

نام دانشجو: محمدسعید فرخی نیا

عنوان پایان نامه: بررسی اثر مدیریت استراتژیک منابع انسانی و مشتری گرایی بر عملکرد مالی، با توجه به نقش میانجی قابلیت نوآوری در شرکت های صنایع غذایی آستان قدس رضوی

استاد راهنما: دکتر قاسم انوری

استاد مشاور: دکتر احمدرضا کریمی مزیدی

تاریخ: 96/09/21

ساعت : 9 صبح

مکان: سالن اجتماعات مؤسسه بینالود