استقرار پایگاه اهدای خون دانشجویی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 8 آذر 1396 13:31:42

واحد مشاوره و سلامت موسسه  در خصوص ایجاد ارتباط و توسعه همکاری بین دفاتر مشاوره و سلامت دانشگاه ها و سازمان انتقال خون کشور هماهنگی های لازم جهت استقرار پایگاه اهدای خون در موسسه را فراهم آورده که طی آن اتوبوس سازمان دهی شده جهت انجام اهدای خون در روز سه شنبه مورخ 96/09/07 از ساعت 8:30 الی 15 در محوطه موسسه مستقر شد که با استقبال بی نظیر دانشجویان و پرسنل و اعضاء هیئت علمی موسسه رو به رو شد.