تمرین انتخابی تیم کاراته پسرا-هندبال دختران و والیبال پسران (انتخابی المپیاد) تربیت بدنی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 21 آبان 1396 12:22:36

تمرین انتخابی تیم کاراته پسران موسسه جهت شرکت در مسابقات انتخابی المپیاد دانشجویان سراسر کشور:

 یکشنبه 96/08/21 ساعت18 ، سه شنبه 96/08/23 ساعت18 پنجشنبه 96/08/25 ساعت 18

درمحل مجموعه ورزشی تختی(سالن  خانه کاراته )مشهد برگزار می شود ،

جهت عضویت در تیم ک دانشگاه حضور در تمرین انتخابی الزامی است ، همراه داشتن کفش ولباس ورزشی مناسب الزامی است.

تمرین انتخابی تیم والیبال پسران دانشگاه جهت شرکت در مسابقات انتخابی المپیاد دانشجویان سراسر کشور

یکشنبه  96/08/21ساعت 14 و سه شنبه 96/08/23 ساعت14

درمحل سالن ورزشی دانشگاه برگزار می شود .

 جهت عضویت در تیم والیبال پسران دانشگاه حضور در تمرین انتخابی   الزامی است ، همراه داشتن کفش ولباس ورزشی مناسب الزامی است.

تمرین انتخابی تیم هندبال دختران دانشگاه جهت شرکت در مسابقات انتخابی المپیاد دانشجویان سراسر کشور

سه شنبه 96/08/23 ساعت15:30

درمحل سالن ورزشی دانشگاه برگزار می شود.

 جهت عضویت در تیم هنبال دختران دانشگاه حضور در تمرین انتخابی الزامی است ، همراه داشتن کفش ولباس ورزشی مناسب الزامی است.