واحد آموزش های آزاد موسسه برگزار میکند. آموزش
تاریخ انتشار: دوشنبه، 13 شهريور 1396 09:57:07

واحد آموزش های آزاد با هدف ارتقاء دانش و مهارت اعضاء هیات علمی ، دوره طراحی تدریس، تدریس و ارزشیابی از آموخته ها را برگزار می نماید.

مدرسان دوره : دکتر بهروز مهرام و دکتر مرتضی کرمی از اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد