عدم امکان استفاده از نرم افزار آموزشی موسسه در روزهای شنبه تا پنجشنبه هفته آتی آموزش
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 28 تير 1396 09:35:17

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، با توجه به ارتقاء نرم افزار آموزشی ، اداره آموزش در تاریخ های 96/04/31 لغایت 96/5/3 قادر به پاسخگویی نمی باشد.

عدم امکان استفاده از نرم افزار آموزشی موسسه در روزهای شنبه تا پنجشنبه هفته آتی