جلسه توجیهی پروژه مالی و کارآموزی گروه حسابداری آموزش
تاریخ انتشار: يکشنبه، 18 تير 1396 10:01:30

قابل توجه کلیه دانشجویان در تابستان 96 درس کارآموزی و پروژه مالی را انتخاب نموده اند:

جلسه توجیهی پروژه مالی 1 و 2 و کارآموزی و کارآفرینی و پروژه : چهارشنبه 96/4/21 ساعت 8:30

حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

جلسه توجیهی پروژه مالی و کارآموزی گروه حسابداری