تحویل نهایی پروژه مالی و کارآموزی گروه حسابداری آموزش
تاریخ انتشار: يکشنبه، 18 تير 1396 09:47:45

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در نیمسال دوم 96-95 درس پروژه مالی و کارآموزی را انتخاب نموده اند:

نحویل نهایی کارآموزی و ارائه پروژه مالی : چهارشنبه 96/04/21 ساعت 9 صبح

حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

تحویل نهایی پروژه مالی  و کارآموزی گروه حسابداری