شروع انتخاب واحد ترم تابستان مالی
تاریخ انتشار: شنبه، 3 تير 1396 13:55:09

قابل توجه دانشجویان گرامی:

شروع انتخاب واحد از تاریخ 96/04/11 می باشد.

ضروری است قبل از شروع فرآیند انتخاب واحد، در صورت عدم داشتن بدهی قبلی می بایست نسبت به پرداخت شهریه ثابت ترم تابستان اقدام نماید.

شروع انتخاب واحد ترم تابستان