اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم 1399 آموزش
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 16 بهمن 1399 15:40:59

 

 توجه : ساعت انتخاب واحد اینترنتی از  9صبح تا 11شب  می باشد.

سال ورود

 تاریخ

ورودی های 96 و ماقبل 18 بهمن
ورودی های 97 19 بهمن
ورودی های 98     20  بهمن
ورودی های 99 21 بهمن
همه ورودی ها 22بهمن  تا 24 بهمن