هفتیمن همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران پژوهشی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 13 مهر 1399 14:09:31

موسسه آموزش عالی بینالود و مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه برگزار میکند.  

هفتیمن همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران 

هزینه ثبت نام برای دانشجویان مشمول ۲۰ درصد تخفیف میگردد و برای اساتید موسسه آموزش عالی بینالود هزینه ثبت نام رایگان می باشد.