مرکز رشد و توسعه کارآفرینی پژوهشی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 1 آذر 1395 13:22:14

مرکز رشد و توسعه کارآفرینی از 95/08/24 فعالیت خود را در واحد مشاوره و سلامت انجام می دهد.

لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت مشاوره در حوزه کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی ایده ها روزهای دوشنبه ساعت 12-9 به این واحد (خانم زرین نگار) مراجعه نمایند.

 

مرکز رشد و توسعه کارآفرینی