کانون شعروادب

کانون شعروادب

اهداف این کانون عبارتند از:

 

  • ارتقا كيفي و رشد ارزشهاي معنوي شعر و ادبيات در دانشگاه
  • ايجاد تسهيلات لازم و حمايت از شاعران دانشجو در زمينه هاي ادبي مختلف
  • سمت و سو بخشيدن و هماهنگي كليه فعاليتهاي ادبي دانشجويي در سطح دانشگاه و شناسايي و باروري ذوق ادبي دانشجويان جهت رشد كيفي شعر در دانشگاه
  • تلاش در جهت ارتقا دانش و مهارتهاي ذوقي و هنري دانشجويان پيرامون شعر و ادب و ارائه مفاهيم اصولي و بنيادي اين هنر از راه آموزش و اطلاع رساني و ساير شيوه هاي ممكن