معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی            

معاونت اداری و مالی مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی دانشگاه، قراردادهای امور ساختمانی و تأسیساتی، خدماتی، رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه، پیش بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه است. همچنین این معاونت در زمینه برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی فعالیت می کند تا راه برای تحقق اهداف آموزش عالی هموار گردد.هم اکنون معاونت اداری و مالی بر عهده دکتر بهداد علیزاده می باشد.

وظایف

 

 • برنامه ریزی، اداره و هدایت امور اداری و مالی، تهیه و اجرای عملیات عمرانی در چهارچوب طرح جامع برای تأمین و نگهداری فضاهای کالبدی متناسب با برنامه توسعه آموزش عالی
 • پیشنهاد بودجه عمرانی و نظارت بر اجرای کلیه مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی و عمرانی
 • تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش، و فناوری و پیشنهاد ساختار و تشکیلات و بودجه دانشگاه
 • حصول اطمینان یافتن از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه، از طریق اعمال نظارت بر کار آنها
 • همکاری با ریاست دانشگاه برای اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه
 • نظارت بر طرح های عمرانی و بودجه سالانه و پیشنهاد به رئیس دانشگاه
 • تهیه و تدوین خط مشی واحدهای تابعه در قالب هدفهای دانشگاه و مصوبات و مقررات جاری و ابلاغ به آنها
 • نظارت بر اجرای امور اداری و مالی و خدماتی با رعایت مقررات مربوطه
 • نظارت بر تهیه و تدارک احتیاجات دانشگاه و امور تأسیساتی و تعمیراتی بهداشت محیط و نظارت برحسن اجرای قرارداد
 • پیگیری و اعمال نظارت بر عملیات اجرایی در واحدهای تابعه و کوشش در حل مسائل موجود و پیشبرد فعالیت این واحدها

 

واحدهای تابعه معاونت اداری و مالی

 1. مدیریت امور مالی
 2. مدیریت امور عمومی
 3. مدیریت امور اداری