معاونت آموزشی

معاونت آموزشی       

معاون آموزشی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم درجهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آنها را بعهده دارد.هم اکنون معاونت آموزشی موسسه برعهده دکترامین علیزاده مؤسس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

 

   

 

 

 

 

 

وظایف

 •     تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی، با همکاری مسئولان ذیربط
 •     تدوین و پیشنهاد اصول  برنامه های آموزشی دانشگاه و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب
 •     ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان
 •     مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی و تنظیم برنامه های درسی و امتحانی
 •      نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، از طریق دفتر نظارت و ارزیابی و آموزشی دانشگاه
 •     نظارت بر برگزاری آزمون سراسری کارشناسی ارشد و دکتری که در حوزه دانشگاه برگزار می شود.

واحدهای تابعه این معاونت به شرح ذیل می باشد :

 •     اداره کل امور آموزشی دانشگاه
 •      اداره برنامه ریزی آموزشی نظارت و ارزیابی
 •     دفتر استعدادهای درخشان
 •     دفتر آموزشهای آزاد
 •     دفتر دانشجویان خارجی