مرکز مشاوره و بهداشت

آشنایی با مركز مشاوره و بهداشت روان

يكي از واحد هاي مهم دانشگاه ، مركز مشاوره دانشجويي است.اين واحد مستقيماً زير نظر معاونت دانشجويي و فرهنگي فعاليت مي نمايد. هدف آن رشد و افزايش سطح توانمندي ها،‌ استعدادها و بطور كلي ارتفاء سطح بهداشت روان دانشجو   مي باشد. همانطوركه مي دانيد درمان فقط يكي از فعاليت هاي مهم مراكز مشاوره است و دركنارآن فعاليت هاي ديگري نيز براي پيشگيري از مشكلات و همچنين افزايش رفاه دانشجويان و كمك به ارتقاي رشد رواني و اجتماعي آنان انجام مي شود.

مشاوره يا روان درماني چيست ؟

مشاوره يا روان درماني –درمانهاي غير دارويي هستند كه با استفاده از ارتباط انساني و تكنيك ها و روشهاي خاصي كه از علم روانشناسي برگرفته شده است به فرد كمك مي شود تا بتواند بر مشكلات خود فائق آيد، با بحران ها و مسائل خاص زندگي به طور سالم و مسئولانه اي مقابله كند و در صورت وجود بيماري به درمان آن بپردازد.

هدف روان درماني يا مشاوره هميشه درمان بيماري نيست بلكه اين خدمات بطور وسيع و فراگير در زمينه هاي مختلف استفاده مي شود. در بسياري از مواقع با شناخت و برخورد صحيح با مشكلات زندگي از بروز بيماري جلوگيري مي شود. گاهي اوقات نيز بدون اينكه فرد بيمار  باشد ممكن است با بحران خاصي رو به رو شده باشد و با استفاده از مشاوره يا روان درماني بهتر مي تواند با آن مقابله كند. و در مواردي نيز كه بيماري وجود دارد با استفاده از روان درماني هاي خاص يا روانپزشكي به درمان آن بپردازد.با توجه به مطالب بالا و گستردگي مشكلات و بحران ها، هرفردي در زندگي خود نياز به مشاوره و روان درماني دارد.