مدیریت پژوهشی

 مديريت پژوهشی به طور اعم مسئوليت بررسي پروژه‌های تحقيقاتي و اجراي سياست‌های پژوهشي مؤسسه و نيز نظارت بر حسن اجراي پروژه‌های تحقيقاتی از ابتداي تعريف تا تصويب گزارش نهايي را بر عهده دارد. از ديگر مسئوليت‌های اين مديريت، برنامه ريزي تشکيل شوراي گروه‌های تحقيقاتي، جلسات علمي به منظور ارائه دستاوردهای پروژه‌های تحقيقاتی و شوراي راهبردی پژوهشي و نيز پيگيري مصوبات آن است. هم اکنون مدیریت پژوهشی موسسه بر عهده سرکار خانم دکتر نگار حسینیان می باشد.

 

شرح وظایف مدیریت پژوهشی :

  •     تنظيم برنامه ‏هاى پژوهشى مؤسسه در قالب سياستها و خط مشى ‏هاى مصوب

  •     اتخاذ تصميم در مورد برنامه ‏هاى پژوهشى و تسليم‏ نظرهاى اصلاحى به مقامات ذى ربط

  •     انجام بررسيهاى لازم در مورد تغيير و يا توسعه برنامه‏ هاى تحقيقاتى و پژوهشى و تطبيق آن بانيازهاى كشور

  •     اظهارنظر در مورد اعتبارات مورد نياز واحدهاى پژوهشى مؤسسه

  •     تعبير و تفسير خط مشى ‏هاى تعيين شده در مورد تحقيقات و ارائه راهنمايى لازم به واحدهاى‏ ذى‏ ربط

  •     تهيه گزارشهاى لازم جهت طرح در شوراى آموزشی و پژوهشى

  •     انجام ساير امور محول شده در چارچوب وظايف