مدیریت مالی

مدیریت امورمالی      

امور مالی موسسه وظیفه برنامه ریزی ،هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیتهای مالی موسسه را در چهارچوب مقررات ، قوانین ، آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب  بر عهده دارد. هم اکنون مدیریت امور مالی موسسه بر عهده جناب آقای محمود بخشیان می باشد.

 

وظایف :

 •     انجام کلیه امور مالی دانشگاه با حفظ رعایت مقررات و قوانین مربوط
 •     وصول اعتبارات دانشگاه
 •     نگهداری و تنظیم دفاتر اعتبارات و تعهدات و حساب اموال دانشگاه
 •     نگهداری و تنظیم دفاتر حسابهای دریافتی و پرداختی دانشگاه
 •     نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات طبق مقررات مربوطه
 •     تهیه و تنظیم گزارشهای مالی و ارائه آن به رئیس دانشگاه و مقامات ذیصلاح
 •     همکاری با واحدهای ذیربط در تنظیم بودجه سالانه

 

ادارات تابعه مدیریت امور مالی

اداره رسیدگی به اسناد

وظایف :

 •     انجام اعمال ممیزی به منظور ایجاد سیستم کنترل داخلی منظم در امور مالی دانشگاه
 •     رسیدگی به مدارک وصول درآمد واحدهای انتفاعی دانشگاه و بررسی اسناد و مدارک هزینه پس از پرداخت وجه
 •     تطبیق اسناد هزینه ها با بودجه مصوب
 •     رسیدگی به حسابهای پیش پرداختها و هزینه های انتقالی و موجودی انبارها و همچنین اموال دانشگاه
 •     گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذیربط و ارائه نظرات اصلاحی در موارد لزوم

اداره دریافت و پرداخت

وظایف :

 •     وصول درآمدهای دانشگاه و نگهداری دفتر بانک و ثبت و تنظیم آن
 •     نگهداری و ثبت دفاتر تنخواه گردان
 •     صدور چک و حواله نقدی
 •     تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان و تنظیم لیست برگشتیهای حقوق
 •     صدور برگه های محاسباتی و اسناد هزینه و پیش پرداخت
 •     نگهداری و ثبت صدور برگه و پیش پرداختها
 •     تنظیم اسناد فوق العاده مزایا و خدمات و سایر هزینه ها

اداره تعهدات و اعتبارات

وظایف :

 •     تنظیم درخواست بر پایه اعتبارات موجود و تهیه و صدور حواله اعتبارات
 •     نگهداری حساب اعتبارات مصوب
 •     نگهداری بودجه اسمی و تفصیلی دانشگاه برحسب اعتبار مصوب و واحد استفاده کننده
 •     تعهدات اسناد حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه و سایر اسناد هزینه
 •     تهیه گزارش در مورد جمع ارقام متعهد و هزینه قطعی و مانده اعتبارات واحدها

اداره دفترداری و تنظیم حسابها

وظایف :

    تنظیم و نگهداری حسابهای مؤسسه

    نگهداری و ثبت دفتر روزنامه کل و دفاتر معین و کنترل دفاتر معین از طریق حسابهای دفتر کل

    تهیه و تنظیم آمار مربوط به هزینه ها به تفکیک مواد و برنامه عملیات

اداره اموال

وظایف :

 •     کنترل اموال کلیه واحدها به روش نوین و نگهداری حساب اموال با مشخصات کامل
 •     انجام محاسبات آماری به منظور تعیین موجودی تشخیص ضرورت خرید کالاهای مورد پیشنهاد واحدها