مدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی      

با توجه به نیاز دانشجویان به انجام فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه که شاید بتوان اصلی ترین عامل جهت هدایت مفید دانشجویان در راستای درس و علمآموزی در مسیر اهداف عالیه ایران اسلامی تلقی کرد.لذا با توجه به نیاز مبرم این مؤسسه به اداره فعالیتهای فرهنگی به صورت تخصصی ومستقل لذا دفتر مدیریت فرهنگی از ابتدای سال ۸۹ فعالیت خود را آغاز نموده است .هم اکنون مدیریت امورفرهنگی بر عهده جناب آقای علی اصغر یزدان بخش می باشد.

 وظایف:

 • اجراى طرحهاى فرهنگى، سياسى و اجتماعى در دانشگاه
 • ايجاد ارتباط و همكارى با مراكز و نهادهاى فرهنگى و انقلابى خصوصا در دانشگاه
 • تهيه خبرنامه يا نشريات فرهنگى و انتشار آن در سطح دانشگاه
 • انتشار و ترويج ارزشهاى اسلامى و انقلابى از طريق تهيه پوستر، عكس و فيلم
 • تهيه امكانات جهت فعاليتهاى فرهنگى دانشجويان كاركنان و استادان
 • ترغيب و تشويق دانشجويان و كاركنان و استادان به شركت در برنامه‏ها و مسابقات حفظ وقرائت و مفاهيم قرآن كريم
 • ايجاد هماهنگى بين فعاليتهاى مربوط به واحدهاى تابعه
 • تهيه گزارشهاى مستمر از فعاليتهاى انجام شده
 • تهيه طرحهاى فوق برنامه در زمينه‏هاى علمى، تحقيقى، ورزشى و هنرى
 • تشويق و ترغيب دانشجويان به شركت در فعاليتهاى هنرى، اردوها و جشنها
 • اجراى فعاليتهاى هنرى و جشنها و همچنين تشكيل نمايشگاه
 • تشكيل كانونهاى دانشجويى در رشته‏هاى مختلف فرهنگى، هنرى و اجتماعى بر اساس قوانين مصوب
 • تهيه و تنظيم برنامه‏هاى مختلف جهت اردوهاى علمى و فرهنگى
 • تهيه برنامه جهت برگزارى مسابقات در زمينه‏هاى علمى و هنرى
 • تهيه گزارشهاى لازم از فعاليتهاى انجام ‏شده

 

لذا این مدیریت به عنوان پل ارتباطی با دانشجویان در زمینه بسط وگسترش فعالیتهای فرهنگی می  باشد که دانشجویان عزیز در زمینه های ذیل می بایست جهت اخذ مجوز به این مدیریت مراجعه نمایید

.

 • تأسیس و راه اندازی کانونهای علمی ، فرهنگی، هنری
 • تأسیس و راه اندازی کلیه تشکلهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی
 • اخذ مجوز برای برگزاری همایشها، جشنهای مذهبی ، جشن فارغ التحصیلی ونمایشگاها .................
 • اخذ مجوز برای برگزاری اردوهای علمی و فرهنگی و تفریحی
 • اخذ مجوز جهت برگزاری نمایشگاهای مختلف

 

لذا دانشجویان می بایست در خواست خود را حداقل 2 هفته قبل از برگزاری مراسم یا اخذ مجوز به مدیریت فرهنگی ارائه نمایند، تا پس از بررسی و طرح در شورای فرهنگی مجوز فعالیت صادر شود.

 

تبصره: انجام هریک از فعالیتهای ذکر شده بدون اخذ مجوز از مدیریت فرهنگی غیر قانونی بوده و با دانشجویان متخلف برخورد خواهد شد.