مدیریت آموزش

اداره آموزش از ادارات تابعه معاونت آموزشی می باشد که کلیه امور آموزشی دانشجویان از آغاز تا فراغت از تحصیل و همچنین اجرای صحیح مقررات و آیین نامه های آموزشی را برعهده دارد.هم اکنون مدیرت آموزش موسسه بر عهده دکتر محمدرضا حافظ دربانی می باشد.

 

  

 

   وظایف:

 • اجراي آيين‌نامه‌ها و مقررات آموزشي
 • نظارت مستقيم بر تنظيم برنامه‌هاي درسي ارائه شده توسط گروه‌هاي آموزشي درمقاطع مختلف
 • انجام امور تشکيل کلاس‌ها وحضور و غياب
 • انجام امور مربوط به حق التدريس اساتيد مدعو
 • صدور گواهي‌هاي لازم در طول تحصيل براي دانشجویان
 • برگزاري امتحانات پایان نیمسال  
 • فراهم نمودن بايگاني و مرکز اسناد جهت نگهداري سوابق تحصيلي کليه دانشجویان
 • تهيه گزارش‌هاي لازم براي ارائه به مافوق
 • انجام ساير امور طبق تشخيص و ارجاع معاون آموزشی
 • ثبت نام وانتخاب واحد دانشجویان  در طول تحصیل
 • پاسخگویی به امور آموزشی دانشجویان
 • پذیرش و ثبت نام دانشجویان در مقاطع مختلف
 • تهیه، تنظیم و نگهداری پرونده تحصیلی دانشجویان
 • ثبت، کنترل و نگهداری کارنامه و سایر سوابق تحصیلی دانشجویان
 • بررسی کسری کارت ورود به جلسه و کارنامه محرمانه دانشجویان دوره کاردانی وکارشناسی و اعلام به سازمان سنجش
 • اعلام معدل و تعداد واحدهای گذرانده جهت آزمون کارشناسی ارشد به سازمان سنجش
 • بررسی و انجام امور مربوط به تغییر رشته و انتقال دانشجویان
 • بررسی و انجام امور مربوط به درخواستهای مرخصی تحصیلی و حذف ترم  دانشجویان
 • بررسی و صدور اخطاریه های مشروطی واخراجی و ارسال آنها به دانشجو
 • ارسال مدارک تحصیلی دانشجویانی که به دانشگاه دیگری انتقال یافته اند
 • درخواست مدارک تحصیلی دانشجویانی  که به موسسه بینالود انتقال یافته اند
 • بایگانی  کلیه سوابق اقدام شده، در پرونده دانشجویان جاری
 • جوابگویی و راهنمایی دانشجویان با مراجعه حضوری وتلفنی 
 • درخواست صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان ورودی جدید از معاونت وظیفه عمومی ناجا
 • درخواست صدور ابطال معافیت تحصیلی برای دانشجویان دانش آموخته، اخراجی ، انصرافی و انتقالی
 • درخواست صدور مجوز خروج برای دانشجویان از طریق اداره کل  امور دانشجویان داخل