فوق برنامه

فعالیت های فوق برنامه

به فعالیت هایی که بر اساس نوآوری و ابتکار دانشجویان انجام میشود فعالیت فوق برنامه گفته می شود.

همزمان با آغاز سال تحصیلی اعضای شورای فرهنگی دانشگاه با توجه به علائق و نیاز های دانشجویان اهداف یک ساله ای را تنظیم می نمایند که بعد از تعیین هدف شیوه ای متناسب با رفع نیاز های عنوان شده دنبال می شود . به همین منظور برخی فعالیت ها و برنامه ها پیش بینی می شود تا در مدت یک سال با نظارت کلیه عوامل اجرا می شود.