فرم ها و فرآیند های پژوهشی

اعتبار سنجی نشریات علمی

 

 

نمایه دانلود   فرم پایگاه های تأمین منابع علمی        
نمایه دانلود   فهرست JCR        
نمایه دانلود   فهرست scopus        
نمایه دانلود   فهرست نشریات جعلی        
نمایه دانلود   فهرست نشریات لغو اعتبار شده داخلی        
نمایه دانلود   فهرست نشریات WOS        
نمایه دانلود   فهرست نشریات معتبر داخلی        
نمایه دانلود   فهرست نشریه های نامعتبر خارجی        
نمایه دانلود   فهرست نشریات برتر- نشریات با نمایه nature index        
نمایه دانلود   فهرست نشریات برتر- نشریات فدراسیون سرآمدان        
نمایه دانلود   فهرست نشریات برتر- نشریات منتخب وزارت علوم        

 

 

 راهنمای سامانه ایرانداک و همانندجو

نمایه دانلود فرآیند نام نویسی و ثبت نام پایان نامه کارشناسی ارشد
نمایه دانلود راهنمای سامانه همانند جو برای اساتید
نمایه دانلود راهنمای سامانه همانند جو برای دانشجویان

 

 

فرم تقاضای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (طرف قرارداد معاونت پژوهشی با سازمان های مرتبط)

نمایه دانلود فرم شماره (2)- فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ( طرف قرارداد معاونت پژوهشی با سازمان های مرتبط)
نمایه دانلود فرم شماره (4)- فرم تصویب پروپوزال (پیشنهاده) پایان نامه کارشناسی ارشد ( طرف قرارداد معاونت پژوهشی با سازمان های مرتبط)
نمایه دانلود فرم شماره (8)- فرم تقاضای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ( طرف قرارداد معاونت پژوهشی با سازمان های مرتبط)
   

 

اولویت های پژوهشی  سال 1400

نمایه دانلود  اولویت های پژوهشی سال 1400
نمایه دانلود اولویت های پژوهشی سازمان آب و فاضلاب مشهد 1400
نمایه دانلود اولویت های تحقیقاتی دوساله سلامت استان قم 1399 و 1400
نمایه دانلود اولویت های پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی سال 1400 تا 1404 
نمایه دانلود فراخوان اولویت های پژوهشی  وزارت ورزش و جوانان 1400
   

 

اولویت های پژوهشی  سال 1399

نمایه دانلود اولویت های پژوهشی شرکت بیمه 1399
نمایه دانلود اولویت های پژوهشی آب و فاضلاب مشهد در سال 99
نمایه دانلود اولویت های پژوهشی تربت بدنی در سال 1398 و1399
نمایه دانلود اولویت های پژوهشی وزارت نیروی برق سیستان و بلوچستان سال 1399
نمایه دانلود  اولويتها پژوهشي پژوهشکده فرهنگ سال 1399
نمایه دانلود اولویتهای پژوهشی پژوهشکده ارتباطات سال 1399
نمایه دانلود اولویتهای پژوهشی پژوهشکده هنرسال 1399
نمایه دانلود شرکت آب و فاضلاب یزد سال 1399